Všeobecné obchodní podmínky

PROVOZOVATEL:

Moje plechovka s.r.o.
K Vltavě 653/63
Praha 4, 143 00
IČO: 066 28 192

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

b) Všeobecné Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vznikající při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím (dále „Prodávající“) a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.plechovka.cz (dále je „internetový obchod“).

c) Prodávajícím je v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami Moje plechovka, s.r.o.

d) Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

e) Znění všeobecných obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

f) Tyto všeobecné obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

g) Při uzavírání kupní smlouvy  služby vyžaduje Prodávající od Kupujícího údaje nezbytné pro uzavření takové kupní smlouvy. Zákazník uděluje svolení se zpracovaným svých osobních údajů nutných pro uzavření kupní smlouvy. Prodávající se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR.

2. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH UVEDENÉ V NABÍDCE INTERNETOVÉHO OBCHODU

a) Cena zboží, včetně popisu jeho základních vlastností je uvedena u každého jednotlivého zboží v nabídce internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, cena zboží je konečná – obsahuje všechny poplatky a náklady  pro případ reklamace nebo vrácení zboží s výjimkou situace, kdy toto zboží může být Prodávajícímu vráceno standartní poštovní cestou. Ceny zboží uvedené v nabídce internetového obchodu nevylučují možnost sjednání individuálních cenových podmínek. Nabídka neobsahuje poplatek za grafické práce, tiskovou přípravu a poštovné. Cena za tyto služby bude připočtena dle schválené emailové komunikace mezi klientem a společností Moje plechovka s.r.o.

b) Prezentace zboží umístěná v nabídce internetového obchodu je pouze informativního charakteru, Prodávajícímu na základě takové nabídky nevzniká žádná povinnost uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím ohledně nabízeného zboží.

c) Ceny za zboží a dopravu uvedené v nabídce internetového obchodu jsou platné pouze pro případ doručování na území České republiky. V případě doručování mimo území České republiky je možné sjednat individuální podmínky.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a) Podmínkou na straně Kupujícího pro uzavření kupní smlouvy je dovršení věku 18-ti let.

b) K uzavření kupní smlouvy může dojít dvojím způsobem:

c) Prostřednictvím přihlášeného uživatele internetového obchodu na základě předchozí registrace,

d) Vyplněním objednávkového formuláře a zadáním dodací adresy bez předchozí registrace.

e) Uzavření kupní smlouvy předchází definice druhu a množství zboží, způsobu doručení, grafické práce, tisková příprava a způsobu úhrady.

f) Před odesláním nezávazné objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat. Kupující potvrzuje kliknutím na tlačítko Odeslat správnost  úplnost vyplněných údajů. Podmínkou platnosti nezávazné objednávky je vyplnění všech povinných údajů v kalkulátoru a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

g) Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení nezávazné objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je generováno automaticky a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Kupující od Prodávajícího obdrží potvrzení o přijetí platby.

h) V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nelze ze strany Prodávajícího splnit - například v případě vyprodání požadovaného zboží -  učiní Kupujícímu pozměněnou nabídku, a to formou emailu nebo telefonického hovoru. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

i) Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou nezávazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním č. prodávajícího uvedeném v kontaktních údajích internetového obchodu, případně prostřednictvím mailu info@plechovka.cz

j) V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

a) Konečnou Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

•v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na výdejním místě

b) Kupní cena obsahuje i náklady na balení zboží pokud není uvedeno jinak. Cena za dopravu zboží je závislá na objemu objednávaného zboží a je předmětem objednávky.

c) V případě uzavření kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit 80 % zálohu z finální částky. bez této zálohy není možné zadat reklamní plechovky do výroby. Kupující je povinnen uhradit zbývající částku kupní ceny před odebráním nebo odesláním zboží zákazníkovi.

e) V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

f) Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Pokud zvolený způsob platby podléhá EET, kód této transakce je uveden na příslušném daňovém dokladu.

g) Zboží je Kupujícímu dodáno:

•na adresu určenou Kupujícím v objednávce

•osobním odběrem v provozovně Prodávajícího

h) Volba způsobu dopravy je předmětem objednávání zboží.

i) Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

j) Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, Kupující je povinen takové zboží na jím objednaném místě převzít. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

k) Kupující je povinen v případě převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě podezření na poškození je povinen takovou skutečnost dopravci okamžitě ohlásit. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

l) Prodávající je povinen vystaví Kupujícímu daňový doklad za objednané a uhrazené zboží. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Kupujícího.

m) Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, ihned po převzetí zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a) Fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu s Prodávajícím má právo od kupní smlouvy odstoupit.

b) Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

•ode dne převzetí zboží,

•ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

•ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

c) Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

•o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

•o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

•o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

•dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

•dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

•v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

d) Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat písemné prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy na kontaktní adresu Prodejce. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí takového odstoupení.

e) Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

f) V případě odstoupení Kupujícího od smlouvy mu Prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

g)Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

h) V případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

i) V případě odstoupení od smlouvy jer Kupující povinen vrátit zboží Kupující nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

j) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu dlouhodobé nedostupnosti nebo úplného vyprodání zboží, ukončení výroby nebo dovozu předmětného zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

7. VADNÉ PLNĚNÍ

a) Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

•má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal na svém internetovém obchodě nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

•zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

•je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

•zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

b) Po převzetí objednaného zboží Kupujícím přebírá Kupující odpovědnost za nevhodné skladování nebo zacházení se zbožím ze strany Kupujícího. Jako oprávněný nárok na reklamaci jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, které vznikly před jejich dodáním Kupujícímu, a to při navrácení většiny obsahu plechovky. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci Kupujícím, v případě vín je však omezena trvanlivostí zboží. U ostatního zboží nepotravinářských produktů se záruční doba řídí novelou občanského zákoníku a je stanovena na 24 měsíců.

c) V případě výskytu prokazatelné vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat výměnu zboží za nové,  přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

d) Kupující má právo odstoupit od smlouvy také pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad nebo při větším počtu vad zboží.

e) Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovnách uvedených v kontaktních údajích internetového obchodu, případně ,v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

f) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Prodávající informuje Kupujícího o výsledku reklamace písemně. V případě přijetí reklamace musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.

g) Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

h) Volbu způsobu reklamace má Kupující.

i) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. DORUČOVÁNÍ A KORESPONDENCE

a) Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

b) Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v kontaktních údajích internetového obchodu. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou při registraci do jeho zákaznického účtu nebo v objednávce.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

a) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

b) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

c) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky a to i v případě že jedna ze smluvních stran nemá sídlo na území České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

b) Všechna práva k webovým stránkám internetového obchodu Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, designu stránek, rozvržení stránek, fotek, videa, bannerů, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

c) Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující je oprávněn používat internetový obchod pouze způsobem ,ke kterému je určený, nesmí zejména při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod.

d) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

e) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

f) Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2021